วิธีการแปลผลการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง 

เกิดปฏิกิริยา REACTIVE

สังเกตจากจุด 2 จุด โดยจุดแรกจะพบบริเวณใกล้ ตัวอักษร C
ในขณะที่จุดที่สองจะอยู่ด้านล่างของจุดนั้น ผลตรวจจะถือว่าเกิดปฏิกิริยา
แม้ว่าจุดด้านล่างจะเห็น เพียงเลือนลางก็ตาม
 
ความหมาย:คุณอาจติดเชื้อเอชไอวี หรืออาจไม่ติดเชื้อ แต่เกิดจากผลบวกปลอม

ไม่เกิดปฏิกิริยา NON-REACTIVE

สังเกตจากจุด ที่บริเวณใกล้ตัวอักษร C เพียงจุดเดียว

ความหมาย: ตรวจไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี

ไม่สามารถแปลผลได้ INVALID RESULT

หากไม่พบว่ามีจุดบริเวณใกล้ตัวอักษร C หรือไม่ปรากฏ จุดใด ๆ 

ความหมาย: อาจเกิดจากปริมาณเลือดที่ส่งตรวจ
ไม่เพียงพอ หรือ ลำดับการตรวจคัดกรอง ไม่ถูกต้อง 
หรือ ชุดตรวจ ไม่สมบูรณ์